Gara per fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card